ნებისმიერი შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია თავდაპირველი შეკვეთის მიღებიდან 3 დღის ვადაში გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული გამონაკლისი შემთხვევებისა;

  • ნივთი დაბრუნებისას არ უნდა იყოს დაზიანებული. სხვა შემთხვევაში  ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებას და შესაბამისად არ დაბრუნდება თანხაც;

  • დაბრუნებისას ნივთი შემოწმდება. ზემოხსენებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში ნივთი არ დაექვემდებარება დაბრუნებას და „პრონეთი“ იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა;

  • შეძენდან 3 დღის განმავლობაში ასევე შესაძლებელია, ნივთის გადაცვლა ნებისმიერ სხვა ფერსა თუ პროდუქტში, იმ შემთხევაში თუ არ არის დარღვეული ზემოხსენებული პირობები;

  • ფასდაკლების პერიოდში შეძენილი ფასდაკლებული ნივთები არ ექვემდებარება პროდუქტის თავდაპირებული ღირებულების დაბრუნებას;

  • თანხის ანაზღაურება მოხდება ნივთის დაბრუნებიდან მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი გაივლის შემოწმებას;

  • თქვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის დაბრუნება წარმოადგენს თქვენი ბანკის პასუხისმგებლობას.

  • ნივთებზე პასუხისმგებლობა ჩვენს საწყობში მოტანამდე ეკისრება მომხმარებელს, ასე რომ დარწმუნდით რომ არ არღვევთ ზემოხსენებულ პირობებს;

  • ნივთის დაბრუნება უფასოა.